Jak probíhá focení portrétní fotografie?

 

(English version)

Většinou se mě každý zákazník ptá, co si s sebou na focení má přinést, jak se obléci, jak dlouho focení trvá, jak probíhá… Pokusím se tedy nejčastější dotazy zodpovědět.

 

Před focením:

 

Před focením je dobré si ujasnit:

- jaké fotky budete chtít udělat – portrétní, skupinové, pro partnera, glamour atd.

- kde budeme fotit – ateliér, exteriér

- styl foceni – jestli to budou fotky romatické či stylizované do určité doby atp...

 

Příprava před focením(2-3 dny):

Aby focení bylo požitkem a nemuseli jste řešit, kterou část těla ukázat a kterou ne, je vhodné dodržet pár základních rad před focením:

- pořádně se na focení vyspat

- pitný režim – ideálně minerální vody

- žádný alkohol a ideálně žádné kouření

- pokud budeme fotit glamour či akt, proveďte příslušné depilace

- manikůra a pedikůra – fotky vypadají o hodně lépe bez poničených nehtů

- minimálně týden před focením vynechte solárium

 

Co rozhodně NE:

- nesnažte se „vymačkávat“ jakékoliv pupínky či akné – je jednodušší malé akné vyretušovat, než „omačkaniny“ přes větší část kůže

- jakékoliv odřeniny, či otlaky se dají skrýt makeupem nebo retušovat

- pokud budeme fotit glamour či akt je vhodné si vzít volnější oblečení a spodní prádlo aby otlaky zmizeli dříve

 

Oblečení:

Výběr oblečení je opravdu dobré nepodcenit a pokusit se všechny fotografované osoby nějakým způsobem sladit, aby výsledné fotografie působily harmonicky a oblečení na nich nepůsobilo rušivě a neodvádělo pozornost.

Takže, co si na focení vlastně obléci? Klasika – krásné, jednoduché a prověřené: bílá nebo černá trička v kombinaci s džíny udělají vynikající službu. Určitě se ale nemusíte bát barev a hlavně barevných doplňků, které dokážou zázraky.

Klidně s sebou vezměte více variant na převlečení, na místě potom vybereme to správné.

Pokud máte nějakou extravagantní obuv a umíte ji sladit s oblečením, neváhejte si ji s sebou přinést.

Společné rodinné fotky se fotí často bez ponožek.

 

Focení dětí:

Pokud na focení jdete s malými dětmi, myslete na to, že zákon schválnosti funguje opravdu spolehlivě a mějte připravené rezervní oblečení pro případ, že se děti ušpiní, vylijí na sebe pití apod.

Klasické focení trvá zhruba 2 hodiny – s dětmi samozřejmě o něco déle než když se fotí jen dospělí nebo větší děti. O focení dospělých se rozepisovat nebudu, tam je to celkem jasné – písničky, básničky ani bublifuk není potřeba. U menších dětí je to o něco náročnější, je potřeba je zabavit, upoutat jejich pozornost, aby se cítily dobře a dobře spolupracovaly – tedy nejlépe aby se i usmívaly.

Je důležité, aby se mnou rodiče při focení spolupracovali a snažili se upoutat pozornost dítěte směrem k fotoaparátu – tj. když fotím sedící dítě, sedím/ležím, je potřeba, aby rodiče také seděli - dítko pak nebude koukat "kamsi nahoru stranou" a fotky budou vypadat lépe.

Nebojte se zpívat písničky, říkat básničky, vzít oblíbenou písničku do mobilu a dětem ji pustit. Něco dobrého na zoubek (křupky, bonbony – něco, čím se děti neušpiní) také jako úplatek celkem dobře funguje.

 

Vizážistka a možnosti líčení:

Pokud se rozhodnete využít i možnosti líčení, domluvíme se na tom, jakého výsledku byste chcete dosáhnout. Můžete si vybrat například mezi přirozeným líčením, které podtrhne vaši krásu. Nebo naopak můžete vyzkoušet nějaké výraznější líčení, nebo můžete zkusit i něco extravagantního.

 

A pokud sama nevíte, jaké líčení je to pravé, můžete to vše nechat na vizážistce.

 

Tykat, nebo vykat?

Dávám přednost tykání. Pokud s tím nemáte problém, určitě mi rovnou tykejte.

 

Každé focení je řešeno individuálně, proto zde zveřejněné informace nejsou závazné pro každého.

Na všem se dá domluvit.

 

How is shooting portrait photography?

 

Mostly every customer asks me what to bring, how to dress, how long it takes... I will try to answer the most frequently asked questions.

 

First contact:

Before shooting is good to thing about:

- what kind of pictures you want have – portrait, group, for partner, glamour etc..

- where we will shoot the pictures – photo-studio, outside

- style – romantic, some specific style etc...

 

Preparation 2-3 days before:

To have relaxed event without any stress from some skin damage please follow the rules:

- sleep well night before

- drinks - minerální wather will do great job

- NO alcohol and in the best scenario NO SMOKING

- in case of glamour or nude do the relevant depilation

- manicure and pedicure - pictures look a lot better without damaged nails

- at least one week before photographing skip solarium

 

What certainly not:

- Do not try to "squeezing" any pimples or acne - acne is a little easier to remove in PC than big skin damage

- Any scrapes or bruises can be hide by makeup or retouch

- If we shoot glamor or nude - good idea is to take a looser clothes and underwear that bruises were gone before

 

Clothing:

Clothes selection is really good and try not to underestimate. Try all your subjects somehow aligned, so the result pictures will act harmoniously and clothes does not cause distraction.

So, what do you actually dress for a photo shoot? Classic - beautiful, simple and proven: white or black shirts combined with jeans will do excellent job. But certainly not be afraid of colors and most colorful accessories that can do wonders.

Feel free to take along more clothes, then select the correct.

If you have any extravagant shoes and know how to reconcile it with clothes, do not hesitate to bring it with you.

Family photos are also often without socks.

 

Photographing children:

If you are going with small children, keep in mind to have more clothes. You should be ready for a change of clothes in case the kids get dirty, take it on yourself drink, etc.

Classic photo shoot takes about 2 hours - with children, of course, a little longer. Songs, poems or bubble blower is not needed for shooting pictures with adults. For smaller children it is a little more challenging, they need to be fun, attract their attention, to feel well and worked well together - the best is to make them smile.

It is important to me when parents cooperated and tried to catch the attention of the child towards the camera - i.e. when photographing sitting baby, I’m sitting / lying, it is necessary that parents also sat - child will not watch "somewhere up party" and photos will look better.

Do not be afraid to sing songs, say rhymes, take a favorite song. Tasty food (puffs, candy - something the kids will not get dirty).

 

Beauty consultant and makeup options:

If you decide to use the possibilities of beauty consultant, we will agree, what result you want to achieve. For example, you can choose between natural makeup that highlights your beauty. We can try some major make-up, or you can try something extravagant.

And if You do not know what makeup is right, you can leave everything to beauty consultant.

 

Relation with photographer?

If you do not have a problem with it, please feel free to call each other by our first names.

 

Every photo shoot is handled individually, so here published information is not binding on everyone.

We can agree on everything.

(Česká verze)